Proiecte de hotarare ale Consiliului Local sedinta din 30 iulie E-mail
Proiecte de hotarare 1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Popa Gheorghe

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Stroie Ioan

- iniţiator Comisia de validare

3. Proiect de hotărâre privind completarea Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

4. Proiect de hotărâre privind completarea Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

5. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.476/2008, privind transportul public local pe raza municipiului Sibiu

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei la Serviciul Public Administraţia Pieţelor

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii în cadrul Serviciului Public Centrul Financiar Creşe

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de personal al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife şi preţuri pentru prestările de servicii şi comercializarea materialului dendro-floricol către populaţie şi agenţi economici la Serviciul Public Administrare Parcuri şi Zone Verzi Sibiu

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

11. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor pentru serviciile prestate în cadrul Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului având ca obiect darea în administrare a unor apartamente din blocul de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, zona Ştrand II, bloc 6, cu 59 u.l. încheiat între Municipiul Sibiu şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, reprezentat prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor nominale cu solicitanţii de subvenţie declaraţi neeligibili de către Comisia pentru punerea în aplicare a programului naţional privind sprijinirea construcţiei de locuinţe proprietate personală

- iniţiator Comisia pentru punerea în aplicare a programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenţei nominale şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire două imobile locuinţe P+E în Sibiu, str. Aviaţiei nr.10A

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului de oportunitate pentru documentaţia de urbanism PUZ şi RLU – Construire depozit materiale necombustibile, în Sibiu, str.Ştefan cel Mare f.n.

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului de oportunitate pentru documentaţia de urbanism PUZ şi RLU – Construire imobil sediu firmă D+P+2E+M, în Sibiu, Calea Turnişorului nr.32

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU – Construire locuinţe colective P+2E+M (în volumul podului) în Sibiu, zona străzii Ceaikovski pe parcele proprietate privată ( în suprafaţă totală de 11300 mp.)

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU – Construire locuinţe colective S+P+2E+M (în volumul podului) în Sibiu, zona străzii Săcel între numerele administrative 70 şi 86

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Schimbare destinaţie cameră în spaţiu comercial – accesorii pescuit, pet shop, cu deschidere uşă la stradă şi vitrină, fără a afecta domeniul public, în Sibiu, strada Malului f.n.

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

21. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „Strada Poiana Sibiului” unei străzi nou create în municipiul Sibiu

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

22. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirilor „Strada Cuarţului” şi „Strada Coralului” unor străzi nou create în municipiul Sibiu

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

23. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „Strada Tomis” unei străzi nou create în municipiul Sibiu

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

24. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „Strada Frunzei” unei străzi nou create în municipiul Sibiu

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.167/2008, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare parcare Tg.Cailor”

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.168/2008, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare parcare Muncel I”
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis 27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.169/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare parcare Muncel II”

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Extindere, reabilitare modernizare şi dotare Şcoala cu clasele I-VIII nr.18, judeţul Sibiu” şi a cheltuielilor legate de proiect

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala cu clasele I-VIII nr. 18 judeţul Sibiu” – Studiu de fezabilitate şi Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Execuţie branşament utilităţi şi amenajare incintă la Şcoala cu clasele I-VIII nr.19” din Municipiul Sibiu

- iniţiator primar Klaus Werer Iohannis

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Asociaţiei Salvatorilor Montani Sibiu asupra sălii de sport din incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr.21 Sibiu

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de închiriere nr.4/10.01.2008 privitor la obligaţiile chiriaşului cu privire la folosirea ca sală de sport a încăperii din Colegiul Tehnic Textil Sibiu

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

33. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului – pădure – situat în staţiunea Păltiniş, în trei loturi distincte şi transmiterea a două loturi în administrarea Administraţiei şi Patrimoniului Protocolului de Stat – sucursala de Reprezentare şi Protocol Olăneşti

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

34. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str.Aleea Filozofilor nr.18

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

35. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr.149/2006

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

36. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – casă şi teren, situat în intravilanul municipiului Sibiu, str.Piaţa Mare nr.9

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

37. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – apartament nr.33-34 – Dispensar medical, situat în Sibiu, str.Ţiglarilor bl.B3

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

38. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr.86/2001

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr.2/2009 la contractul de concesiune nr.69/1999 încheiat cu S.C. Drumuri şi Prestări Construcţii S.A. Sibiu

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizare şi reabilitare str.Prejbei, faza S.F.”

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizare şi reabilitare str.Tudor Arghezi, fază S.F.”

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizare şi reabilitare str.Ion Luca Caragiale, faza S.F.”

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizare şi reabilitare str.Anghel Saligny, faza S.F.”

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizare şi reabilitare str.Brazilor, faza S.F.”

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizare şi reabilitare str.Cloşca, faza S.F.”

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizare şi reabilitare str.Marius Sturza, faza S.F.”

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

47. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, în vederea amplasării unor seifuri de predare medicamente

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în participaţiune între Municipiul Sibiu şi S.C. ITINERIS MEDIA S.R.L.

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

49. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de transmitere în folosinţă gratuită în favoarea Asociaţiei Nevăzătorilor din România – Filiala Judeţeană Sibiu, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Sibiu str.Avram Iancu nr.8

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

50. Proiect de hotărâre privind prelungirea până la data de 10.07.2010 a duratei contractelor de închiriere ce au ca obiect stabilirea dreptului de folosinţă pentru terenurile aparţinând domeniului public al municipiului Sibiu destinate amplasării de chioşcuri situate în Sibiu, B-dul Coposu – zona Teatru

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

51. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei Parcării din Piaţa Mare în piaţă publică

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

52. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2009

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de evaluare şi selecţie a furnizorului privat de servicii sociale primare şi specializate pentru copii cu handicap neuro-psiho-motor şi tulburări din spectrul autismului, familii şi copii în situaţie de risc social care va furniza servicii sociale în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Sibiu, în cadrul Complexului de servicii de zi pentru copilul cu handicap şi de consiliere pentru familia cu copii în situaţie de risc social

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

54. Proiect de hotărâre privind revocarea parţiala a H.C.L. nr.24/2008 şi atribuirea în folosinţă gratuită a Stadionului Municipal Sibiu în favoarea Asociaţiei Sportive C.S.U. Voinţa Sibiu

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

55. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr.191/2005 şi atestarea la domeniul privat al Municipiului a imobilului – teren de construcţii de sub şi aferent bazei sportive Voinţa Sibiu – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str.V.Cârlova, în vederea vânzării acestuia

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

56. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului de oportunitate pentru documentaţia de urbanism PUZ şi RLU „Adaos la construcţia existentă, două încăperi cu destinaţia de cabinete medicale şi amplasare firmă” în Sibiu, str.Hipodromului nr.19

- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis

58. Raport privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2009

59. Informare privind activitatea Serviciului Public de Poliţie Comunitară pe trimestrul II 2009

60. Informare privind situaţia litigiilor având ca obiect reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate în baza Legii nr.18/1991.

61. Informare privind activitatea de soluţionare a petiţiilor pe semestrul I 2009.

62. Întrebări, interpelări.

Sursa: Rondul de Sibiu
 
< Precedent   Urmator >
COPYRIGHT IMAGINI SIBIU360.RO:
Media Serv SRL va autorizeaza sa accesati si vizualizati materialele prezentate pe portalul www.sibiu360.ro doar in scopuri personale si pentru uz necomercial. (NU aveti permisiunea de a vinde sau a modifica materialul, a-l expune public, a-l distribui sau a-l folosi in orice alt mod, in scopuri publice sau comerciale.). Aici se exclud materialele care au primit acordul explicit al Media Serv SRL, pentru utilizare in scop comercial.

Continutul acestui portal (textele, design-ul, fotografiile precum si toate celelalte materiale sunt protejate de legea dreptului de autor (copyright), cu privire la drepturile de proprietate intelectuala. Vizitarea acestui portal presupune luarea la cunostinta a continutului acestui document, respectarea acestuia si asumarea raspunderii in cazul incalcarii conditiilor de utilizare. In acest sens va recomandam sa cititi:

LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996, Legea nr. 365 din 7 iunie 2002, Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001, privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Va rugam sa cititi cu atentie termenii de utilizare ai site-ului.
pensiuneamarcu.png
Pensiunea Marcu
Pensiunea Marcu este situata in Rasinari, pe soseaua ce duce dinspre Sibiu spre statiunea montana Paltinis.  Detalii...
reflexovital.png Delikatesse Chocolate
Un magazin cochet situat in centrul orasului ofera pasionatilor de produse din ciocolata, multiple surprize aromate ... Detalii...
Sibiu360 prezinta un concept modern si elegant de promovare online, cu ajutorul tehnologiei de panoramare virtuala si fotografie panoramica. Oferim clientilor posibilitatea de a se promova eficient in sistemul nostru si de a beneficia de o gama variata de servicii interactive.

 

Pro-Riders
Inedit magazin pentru pasionatii de Choppere si Classic American Cars, pentru piata sibiana si nationala. Detalii...
pro-riders.png
Hotel Levoslav House
Levoslav House este un hotel de 4 **** situat in centrul istoric al Sibiului si ofera servicii complete prin eleganta si stil. Detalii...
Hotel Levoslav